Tính năng bang

Lãnh địa bang thể hiện thực lực bang, 1 bang lớn mạnh cần dựa vào công hiến và sự đóng góp của các thành viên bang. Cống hiến càng nhiều thì thu lợi càng lớn.

Mỗi n.vật (bao gồm cả n.vật không có bang) đều có thể thông qua danh sách bang để vào lãnh địa 1 bang bất kỳ, sau khi vào có thể thu hoạch nguyên liệu kỹ năng sống, giết thủ vệ và thú bảo vệ của bang đó, mỗi thành viên trong bang cần chú ý bảo vệ bang của mình, để tránh người khác tấn công.

alt Mua lãnh địa bang

Bang chủ hoặc thành viên có quyền trong bang tiêu hao tiền vốn bang để mua lãnh địa bang. Mỗi bang phái chỉ được mua 1 lãnh địa. Tiền không đủ sẽ không thể mua, vì vậy sẽ cần thành viên trong bang tiến hành cống hiến, nâng cao tiền bang

alt

Sau khi mua thành công, thành viên trong bang mở giao diện bang, chọn "lãnh địa", click "vào lãnh địa" là có thể vào

alt

alt Trồng trọt bang

Lãnh địa bang sau khi mở, mỗi thành viên bang đều có thể làm 4 kỹ năng sống tại đây

Có khả năng sẽ bị thành viên ngoại bang cướp, mỗi bang nên chú ý bảo vệ nguyên liệu của mình

alt Thủ vệ bang

Bang chủ hoặc thành viên có quyền trong bang có thể tiêu hao tiền vốn bang để thuê thủ vệ. Thủ vệ phân chia tại 4 khu kỹ năng sống: Huyền Vũ thủ vệ; Chu Tước thủ vệ tại cổng nam, tây, đông nội chủ điện bang phái; Bạch Hổ thủ vệ, Thanh Long thủ vệ. Các thủ vệ này phân chia bảo vệ các khu khác nhau

alt

Chu tước thủ vệ

alt

Huyền vũ thủ vệ

alt

Bạch hổ thủ vệ

Giao diện bang chọn "lãnh địa", click hình người bên trái bản đồ để thuê thủ vệ. Sau khi mua, thủ vệ sẽ bảo vệ khu vực này vĩnh viễn. Cần chú ý, sau khi bị người bang khác giết, thủ vệ phải mất 1 thời gian sau mới có thể xuất hiện lại.

alt Đàn tế bang

Mỗi lãnh địa bang đều có Đàn tế bảo vệ bang, đàn tế xuất hiện tại thời gian cố định, sau khi xuất hiện thành viên bang có thể ngồi thiền quanh đàn tế để kiếm nội tức, cấp và năng lực đàn tế phụ thuộc cấp kỹ thuật bang. Ngồi thiền quanh đàn tế có thể nhận nội tức, trong thời gian ngồi thiền*2 mà ngồi thiền tại đàn tế cũng được nhận nội tức*2. Thời gian đàn tế xuất hiện:

Từ thứ 2 đến thứ 6: 20h30-23h00

Thứ bảy, chủ nhật: Như cũ (13h00-18h00, 20h30-23h00)

 

Đàn tế có thể tấn công thành viên bang đối địch, vì vậy đàn tế là 1 cách để chống lại địch bang

alt

Nếu đàn tế bị tấn công, hệ thống sẽ thông báo đến các thành viên qua ô chat. Cần chú ý, đàn tế bị phá sẽ tổn thất tiền vốn bang, và ngẫu nhiên giảm cấp kỹ thuật.

Sau khi đàn tế bị hủy, cần thời gian dài sau mới xuất hiện trở lại, vì vậy mỗi thành viên bang cần nỗ lực bảo vệ đàn tế. Bang nào chiếm được tế đàn sẽ nhận được 50% số tiền vốn bang mà bang kia bị mất

 

alt Thêm bang liên minh hoặc bang địch

Mở giao diện bang chọn "ngoại giao" , bang chủ hoặc người có quyền trong bang có thể thông qua "thêm bang liên minh" hoặc "thêm bang địch" để thêm bang liên minh hoặc bang địch. Cũng có thể thông qua danh sách bang để tìm bang cần liên minh hoặc đối địch, trong bên phải giao diện chọn cài đặt quan hệ 2 bên.

alt

Khi thêm bang liênmình, cần đối phương đồng ý, sau khi đồng ý 2 bên sẽ có trạng thái liên minh, thànhviên 2 bang liên minh có thể ngồi thiền ở đàn tế bang liên minh để nhận nội tức, đồng thời sau khi mở PK bang phái, bang liên minh tự động cài đặt hảo hữu

Thêm bang địch không cần đối phương đồng ý, nhưng cần tiêu hao tiền bang. Đã là bang đối địch thì dù có cài hòa bình vẫn bị mặc định là địch (PK không lên điểm tàn sát)

alt Xóa quan hệ

Sau khi 2 bên cài quan hệ, có thể thông qua giao diện "ngoại giao" để tiến hành xóa. Cần chú ý, xóa quan hệ cần tiền vốn bang, vì vậy cần cẩn trọng

Chú ý: Mỗi bang phái chỉ được đổi quan hệ 2 lần/ngày

alt Trận doanh bang phái

Mỗi bang phái cần thuộc 1 trận doanh nào đấy, trận doanh n.vật giống trận doanh bang phái sẽ nhận được t.tính bang phái tương ứng. Ngược lại thì không

Mỗi bang phái có thể thông qua giao diện Ngoại giao bang, click "đổi trận doanh" để tiến hành đổi trận doanh, đổi trận doanh cần tiêu hao tiền bang.

alt

Lưu ý: Đầu tư thành trì sẽ được mở ở các phiên bản sau

 

Bách Sự Thông