Thiếu Lâm

alt

Theo sử sách thời xưa, Đạt Ma Sư Tổ đến từ Tây Trúc chính là người đã sáng lập ra Thiếu Lâm phái. Võ công trong thiên hạ đều bắt nguồn từ Thiếu Lâm, đệ tử Thiếu Lâm lên đến hơn nghìn người, có thể coi đây là môn phái lớn nhất trên giang hồ. Chiêu thức của Thiếu lâm biến hóa khôn lường, dùng tâm từ bi hóa giải thù hận nhân gian. Thiếu Lâm với những đường côn uyên bác, công lực thâm sâu, danh chấn giang hồ, dựa vào phật pháp để phổ độ chúng sinh. Đệ tử của Thiếu Lâm người nào cũng võ công cao cường, trong đó tuyệt học chánh phái "Dịch Cân Kinh" được xem là Đệ nhất tuyệt kỹ của môn này. Ngoài ra phải kể đến Kim Cang Phục Ma, Thiếu Lâm Côn pháp.

Tăng nhân của Thiếu Lâm chú trọng tự thân tu hành, dùng phật môn công pháp cường thân kiện thể, tịch diệt nhập định. Thiếu Lâm pháp thuật lấy phòng thủ làm trọng. Sức mạnh của Đại Từ Bi có thể cứu tế thế nhân, khôi phục khí huyết

Hình ảnh

Tên kĩ năng

Cấp độ

Mô tả kĩ năng

alt

Công cơ bản

 

Thiếu Lâm chiêu thức tấn công cơ bản, làm mục tiêu chịu 33% sát thương cơ bản và 0,4% sát thương công lực

alt

 

 

Phục ma xử

1

Làm mục tiêu tổn thương 55% sát thương nội công cơ bản và 0,2% sát thương công lực, đồng thời giảm khả năng phòng bị của mục tiêu 20 điểm, nhận được 1 cấp công kích pháp ấn, chiêu thức sinh ra 1 lượng thù hận lớn

2

Làm 6  mục tiêu xung quanh tổn thương 60% sát thương nội công cơ bản và 0,4% sát thương công lực, đồng thời giảm khả năng phòng bị của mục tiêu 30 điểm, có thể cộng dồn 5 lần,  nhận được 1 cấp công kích pháp ấn, chiêu thức sinh ra 1 lượng thù hận lớn

3

Làm 7  mục tiêu xung quanh tổn thương 65% sát thương nội công cơ bản và 0,6% sát thương công lực, đồng thời giảm khả năng phòng bị của mục tiêu 34 điểm, có thể cộng dồn 3 lần,  nhận được 1 cấp công kích pháp ấn, chiêu thức sinh ra 1 lượng thù hận lớn

4

Làm 8  mục tiêu xung quanh tổn thương 70% sát thương nội công cơ bản và 0,8% sát thương công lực, đồng thời giảm khả năng phòng bị của mục tiêu 42 điểm, có thể cộng dồn 4 lần, nhận được 1 cấp công kích pháp ấn, chiêu thức sinh ra 1 lượng thù hận lớn

5

Làm 9  mục tiêu xung quanh tổn thương 75% sát thương nội công cơ bản và 0,4% sát thương công lực, đồng thời giảm khả năng phòng bị của mục tiêu 55 điểm, có thể cộng dồn 5 lần, nhận được 1 cấp công kích pháp ấn, chiêu thức sinh ra 1 lượng thù hận lớn

alt 

Phá ma bổng

1

Làm mục tiêu tổn thương 100% sát thương nội công cơ bản với 1,2%sát thương công lực, nhận được 2 cấp công kích pháp ấn

2

Làm mục tiêu tổn thương 102% sát thương nội công cơ bản với 1,4%sát thương công lực, nhận được 2 cấp công kích pháp ấn

3

Làm mục tiêu tổn thương 104% sát thương nội công cơ bản với 1,6%sát thương công lực, nhận được 2 cấp công kích pháp ấn, nếu mục tiêu rơi vào trạng thái "kích đảo", tăng thêm 2 cấp công kích pháp ấn

4

Làm mục tiêu tổn thương 106% sát thương nội công cơ bản với 1,8%sát thương công lực, nhận được 2 cấp công kích pháp ấn, nếu mục tiêu rơi vào trạng thái "kích đảo", tăng thêm 2 cấp công kích pháp ấn

5

Làm mục tiêu tổn thương 110% sát thương nội công cơ bản với 2%sát thương công lực, nhận được 2 cấp công kích pháp ấn, nếu mục tiêu rơi vào trạng thái "kích đảo", tăng thêm 2 cấp công kích pháp ấn

alt

Thiếu lâm tế thế ấn

1

Kĩ năng bị động: tăng tinh thần 57 điểm. Khi chịu tổn thương nhận được 1 cấp phòng vệ pháp ấn. Đồng thời làm yếu 1 cấp pháp ẩn của mục tiêu, giảm tốc

2

Kĩ năng bị động: tăng tinh thần 67 điểm. Khi chịu tổn thương nhận được 1 cấp phòng vệ pháp ấn. Đồng thời làm yếu 1 cấp pháp ẩn của mục tiêu, giảm tốc

3

Kĩ năng bị động: tăng tinh thần 79 điểm. Khi chịu tổn thương nhận được 1 cấp phòng vệ pháp ấn. Đồng thời làm yếu 1 cấp pháp ẩn của mục tiêu, giảm tốc

4

Kĩ năng bị động: tăng tinh thần 95 điểm. Khi chịu tổn thương nhận được 1 cấp phòng vệ pháp ấn. Đồng thời làm yếu 1 cấp pháp ẩn của mục tiêu, giảm tốc

5

Kĩ năng bị động: tăng tinh thần 113 điểm. Khi chịu tổn thương nhận được 1 cấp phòng vệ pháp ấn. Đồng thời làm yếu 1 cấp pháp ẩn của mục tiêu, giảm tốc

alt 

Liệt diệm tôn giả

1

Liệt diễm kim cương phụ thể, phản đòn công kích của kẻ địch 112 điểm, làm địch thương tổn 1% công lực, nhận được 1 cấp phòng bị pháp ấn, trong 8 giây

2

Liệt diễm kim cương phụ thể, phản đòn công kích của kẻ địch 189 điểm, làm địch thương tổn 1,5% công lực, nhận được 1 cấp phòng bị pháp ấn, trong 8 giây

3

Liệt diễm kim cương phụ thể, phản đòn công kích của kẻ địch 238 điểm, làm địch thương tổn 2% công lực, nhận được 1 cấp phòng bị pháp ấn, trong 8 giây

4

Liệt diễm kim cương phụ thể, phản đòn công kích của kẻ địch 265 điểm, làm địch thương tổn 2,5% công lực, nhận được 1 cấp phòng bị pháp ấn, trong 8 giây

5

Liệt diễm kim cương phụ thể, phản đòn công kích của kẻ địch 229 điểm, làm địch thương tổn 3% công lực, nhận được 1 cấp phòng bị pháp ấn, trong 8 giây

alt

Thiên quân tỏa ma

1

Làm 5 mục tiêu xung quanh chịu 80% sát thương nội công cơ bản với 3,2% sát thương ngoại công,đồng thời có 20% khả năng trong 8 giây làm tổn hại 124 điểm, đồng thời nhận được 1 cấp công kích pháp ấn, làm giảm 50% hiệu quả trị thương của mục tiêu, trong 6 giây

2

Làm 5 mục tiêu xung quanh chịu 82% sát thương nội công cơ bản với 3,4% sát thương ngoại công, đồng thời có 40% khả năng trong 8 giây làm tổn hại 176 điểm, đồng thời nhận được 1 cấp công kích pháp ấn, làm giảm 50% hiệu quả trị thương của mục tiêu, trong 6 giây

3

Làm 5 mục tiêu xung quanh chịu 84% sát thương nội công cơ bản với 3,6% sát thương ngoại công,đồng thời có 60% khả năng trong 8 giây làm tổn hại 232 điểm, đồng thời nhận được 1 cấp công kích pháp ấn, làm giảm 50% hiệu quả trị thương của mục tiêu, trong 6 giây

4

Làm 8 mục tiêu xung quanh chịu 86% sát thương nội công cơ bản với 3,8% sát thương ngoại công, đồng thời có 80% khả năng trong 8 giây làm tổn hại 276 điểm, đồng thời nhận được 1 cấp công kích pháp ấn, làm giảm 50% hiệu quả trị thương của mục tiêu, trong 6 giây

5

Làm 8 mục tiêu xung quanh chịu 90% sát thương nội công cơ bản với 4% sát thương ngoại công, đồng thời có 100% khả năng trong 8 giây làm tổn hại 124 điểm, đồng thời nhận được 1 cấp công kích pháp ấn, làm giảm 50% hiệu quả trị thương của mục tiêu, trong 6 giây

alt

 

Quy y

1

Kĩ năng bị động: tăng bạo kích nội công 94 điểm, kết quả trị liệu 101 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng bạo kích nội công 113 điểm, kết quả trị liệu 122 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng bạo kích nội công 134 điểm, kết quả trị liệu 145 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng bạo kích nội công 160 điểm, kết quả trị liệu 173 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng bạo kích nội công  191 điểm, kết quả trị liệu 206 điểm

alt

Trấn ma côn

1

Làm 5 mục tiêu trước mặt chịu 70% sát thương nội công cơ bản với 1,2% sát thương công lực, tấn công trong 2 giây, tăng 1 cấp công kích pháp ấn

2

Làm 5 mục tiêu trước mặt chịu 72% sát thương nội công cơ bản với 1,4% sát thương công lực, tấn công trong 2,5 giây, tăng 1 cấp công kích pháp ấn

3

Làm 8 mục tiêu trước mặt chịu 74% sát thương nội công cơ bản với 1,6% sát thương công lực, tấn công trong 3 giây, tăng 1 cấp công kích pháp ấn

4

Làm 8 mục tiêu trước mặt chịu 76% sát thương nội công cơ bản với 1,8% sát thương công lực, tấn công trong 3,5 giây, tăng 1 cấp công kích pháp ấn

5

Làm 8 mục tiêu trước mặt chịu 80% sát thương nội công cơ bản với 2% sát thương công lực, tấn công trong 4 giây, tăng 1 cấp công kích pháp ấn

alt 

Quang minh thiểm hiện

1

Tiêu hao kình lực, nhanh chóng tiến đến bên đồng đội, khiến đồng đội hồi phục sinh lực bằng 2% công lực, tăng 1 cấp trị liệu

2

Tiêu hao kình lực, nhanh chóng tiến đến bên đồng đội, khiến đồng đội hồi phục sinh lực bằng 3% công lực, tăng 1 cấp trị liệu

3

Tiêu hao kình lực, nhanh chóng tiến đến bên đồng đội, khiến đồng đội hồi phục 4% công lực, tăng 1 cấp trị liệu

4

Tiêu hao kình lực, nhanh chóng tiến đến bên đồng đội, khiến đồng đội hồi phục sinh lực bằng 5% công lực, tăng 1 cấp trị liệu

5

Tiêu hao kình lực, nhanh chóng tiến đến bên đồng đội, khiến đồng đội hồi phục sinh lực bằng 6% công lực, tăng 1 cấp trị liệu

alt 

Minh vương chi thể

1

Kĩ năng bị động : tăng thể chất 79 điểm

2

Kĩ năng bị động : tăng thể chất 94 điểm

3

Kĩ năng bị động : tăng thể chất 112 điểm

4

Kĩ năng bị động : tăng thể chất 134 điểm

5

Kĩ năng bị động : tăng thể chất 160 điểm

alt

Thiện tâm

1

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 35 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 42 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 50 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 60 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng nguyên khí 71 điểm

alt

Xả thân độ ma

1

Quần thể trào phúng, cường chế công kích của mục tiêu và 5 kẻ địch xung quanh trong 4 giây, giảm 30% tốc độ di chuyển, nhận được 1 cấp phòng bị pháp ấn

2

Quần thể trào phúng, cường chế công kích của mục tiêu và 6 kẻ địch xung quanh trong 5 giây, giảm 40% tốc độ di chuyển, nhận được 1 cấp phòng bị pháp ấn

3

Quần thể trào phúng, cường chế công kích của mục tiêu và 7 kẻ địch xung quanh trong 6 giây, giảm 50% tốc độ di chuyển, nhận được 1 cấp phòng bị pháp ấn

4

Quần thể trào phúng, cường chế công kích của mục tiêu và 8 kẻ địch xung quanh trong 70giây, giảm 60% tốc độ di chuyển, nhận được 2 cấp phòng bị pháp ấn

5

Quần thể trào phúng, cường chế công kích của mục tiêu và 9 kẻ địch xung quanh trong 8 giây, giảm 70% tốc độ di chuyển, nhận được 2 cấp phòng bị pháp ấn

alt 

Minh tôn kim thân

1

Kĩ năng bị động: tăng sinh lưc 318 điểm, kình lực 318 điểm, kình lực hồi phục 278 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng sinh lưc 378 điểm, kình lực 378 điểm, kình lực hồi phục 330 điểm

3

Kĩ năng bị động tăng: sinh lưc 452 điểm, kình lực 452 điểm, kình lực hồi phục 394 điểm

4

Kĩ năng bị động tăng: sinh lưc 540 điểm, kình lực 540 điểm, kình lực hồi phục  472 điểm

5

Kĩ năng bị động tăng: sinh lưc 645 điểm, kình lực 645 điểm, kình lực hồi phục 563 điểm

alt

 

Phổ độ chúng sinh

1

Làm cho thành viên xung quanh trong đội hồi phục sinh lực bằng 0,5% công lực, tăng 40%  khả năng trị thương, nhận được 1 cấp trị liệu ấn pháp

2

Làm cho thành viên xung quanh trong đội hồi phục sinh lực bằng 1% công lực, tăng 45%  khả năng trị thương, nhận được 1 cấp trị liệu ấn pháp

3

Làm cho thành viên xung quanh trong đội hồi phục sinh lực bằng  1,5% công lực, tăng 50%  khả năng trị thương, nhận được 1 cấp trị liệu ấn pháp

4

Làm cho thành viên xung quanh trong đội hồi phục sinh lực bằng 2% công lực, tăng 55%  khả năng trị thương, nhận được 1 cấp trị liệu ấn pháp

5

Làm cho thành viên xung quanh trong đội hồi phục sinh lực bằng 2,5% công lực, tăng 60%  khả năng trị thương, nhận được 1 cấp trị liệu ấn phá

alt


 

Liêu nguyên

1

Kĩ năng bị động: tăng công kích nội công 82 điểm

2

Kĩ năng bị động: tăng công kích nội công 98 điểm

3

Kĩ năng bị động: tăng công kích nội công 118 điểm

4

Kĩ năng bị động: tăng công kích nội công 82 điểm

5

Kĩ năng bị động: tăng công kích nội công 168 điểm

alt


 

Hỏa chiếu vạn vật

1

Miễn dịch với tất cả tổn thương, giảm 30% tốc độ chuyển động và k.năng công của kẻ địch, mỗi 1,5 giây hồi phục sinh lực bằng 2% công lực của bản thân và đồng đội, tăng 1 cấp công kích pháp ấn, phòng bị pháp ấn, trị liệu pháp ấn, có tác dụng trong bán kính 5 m

2

Miễn dịch với tất cả tổn thương, giảm 40% tốc độ chuyển động và k.năng công của kẻ địch, mỗi 1,5 giây hồi phục sinh lực bằng 3% công lực của bản thân và đồng đội, tăng 1 cấp công kích pháp ấn, phòng bị pháp ấn, trị liệu pháp ấn, có tác dụng trong bán kính 5 m

3

Miễn dịch với tất cả tổn thương, giảm 50% tốc độ chuyển động và k.năng công của kẻ địch, mỗi 1,5 giây hồi phục sinh lực bằng 4% công lực của bản thân và đồng đội, tăng 1 cấp công kích pháp ấn, phòng bị pháp ấn, trị liệu pháp ấn, có tác dụng trong bán kính 5 m

4

Miễn dịch với tất cả tổn thương, giảm 60% tốc độ chuyển động và k.năng công của kẻ địch, mỗi 1,5 giây hồi phục sinh lực bằng 5% công lực của bản thân và đồng đội, tăng 1 cấp công kích pháp ấn, phòng bị pháp ấn, trị liệu pháp ấn, có tác dụng trong bán kính 5 m

5

Miễn dịch với tất cả tổn thương, giảm 70% tốc độ chuyển động và k.năng công của kẻ địch, mỗi 1,5 giây hồi phục sinh lực bằng 6% công lực của bản thân và đồng đội, tăng 1 cấp công kích pháp ấn, phòng bị pháp ấn, trị liệu pháp ấn, có tác dụng trong bán kính 5 m

alt

Minh vương chuyển thế

1

Trong 3 giây, mỗi giây làm nhiều mục tiêu xung quanh tổn thương 55% sát thương nội công cơ bản với 2% sát thương công lực, đồng thời đánh bay mục tiêu, tạo ra 1 lượng lớn thù hận, có thể di chuyển dẫn dắt, mỗi lần làm tổn thương nhận được 1 cấp đại lực trú kim cương ấn

2

Trong 3 giây, mỗi giây làm nhiều mục tiêu xung quanh tổn thương 60% sát thương nội công cơ bản với 2,2% sát thương công lực, đồng thời đánh bay mục tiêu,tạo ra 1 lượng lớn thù hận, có thể di chuyển dẫn dắt, mỗi lần làm tổn thương nhận được 1 cấp đại lực trú kim cương ấn

3

Trong 3 giây, mỗi giây làm nhiều mục tiêu xung quanh tổn thương 65% sát thương nội công cơ bản với 2,4% sát thương công lực, đồng thời đánh bay mục tiêu,tạo ra 1 lượng lớn thù hận, có thể di chuyển dẫn dắt, mỗi lần làm tổn thương nhận được 1 cấp đại lực trú kim cương ấn

4

Trong 3 giây, mỗi giây làm nhiều mục tiêu xung quanh tổn thương 70% sát thương nội công cơ bản với 2,6% sát thương công lực, đồng thời đánh bay mục tiêu,tạo ra 1 lượng lớn thù hận, có thể di chuyển dẫn dắt, mỗi lần làm tổn thương nhận được 1 cấp đại lực trú kim cương ấn

5

Trong 3 giây, mỗi giây làm nhiều mục tiêu xung quanh tổn thương 75% sát thương nội công cơ bản với 2,8% sát thương công lực, đồng thời đánh bay mục tiêu,tạo ra 1 lượng lớn thù hận, có thể di chuyển dẫn dắt, mỗi lần làm tổn thương nhận được 1 cấp đại lực trú kim cương ấn

 Bách Sự Thông

Tin tức liên quan